บริการด้านการให้คำปรึกษาด้านบัญชีและภาษี

บริการด้านการให้คำปรึกษาด้านบัญชีและภาษี

5. บริการด้านการให้คำปรึกษาด้านบัญชีและภาษี

ให้บริการวางแผนภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ไม่ว่าจะ เป็นภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินได้นิติบุคคล อีกทั้งยังให้บริการวางแผนภาษีสำหรับบุคคลธรรมดา ที่มีการทำธุรกิจแต่ไม่ได้จดทะเบียน เพื่อให้เกิดการประหยัดในการนำส่งภาษีและมีความถูกต้องตามกฎหมาย โดยอาจจะพิจารณาวางแผนเบื้องต้นเป็นรายปี และทำการปรับแผนภาษีให้เหมาะสม ระหว่างปีเมื่อพิจารณาจากผลประกอบการหรือรายได้ที่เกิดขึ้นจริงในครึ่งปีแรก

คะแนน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์