About Us

เกี่ยวกับเรา

บริษัท มายด์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอรี่ จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 และดำเนินธุรกิจมาจนถึงปัจจุบัน บริษัทได้จดทะเบียนพาณิชย์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและสภาวิชาชีพบัญชี บริษัทได้ดำเนินธุรกิจและบริหารงานโดยผู้มีประสบการณ์ทางด้านวิชาชีพด้านบัญชีและการตรวจสอบบัญชี รวมถึงการให้คำปรึกษาลูกค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด

บริการของเรา

บริการด้านการจัดทำบัญชีและภาษี

รับจัดทำบัญชีและภาษีอากรรายเดือน รายปี รับปิดงบ งบด่วน งบย้อนหลัง

บริการด้านการจดทะเบียนธุรกิจ

บริการด้านการจดทะเบียน บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด จดจัดตั้งกิจการใหม่ จดเปลี่ยนแปลงข้อมูลบริษัท

บริการด้านการตรวจสอบบัญชี

บริการด้านการตรวจสอบบัญชี โดยผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต ตามมาตรฐานการตรวจสอบบัญชีที่รับรอง

บริการรับวางระบบบัญชี

วางระบบัญชี ทั้งระบบเอกสาร ระบบการควบคุมภายในเพื่อลดการทำงานที่ซ้ำซ้อนให้เกิดประสิทธิภาพ

บริการด้านการให้คำปรึกษาด้านบัญชีและภาษี

บริการให้คำแนะนำการจัดทำบัญชีและการวางแผนภาษีทั้งระบบ

คุณเคยพบเหตุการณ์เหล่านี้หรือไม่

ปรึกษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
  • ไม่รู้จะเริ่มต้นการวางแผนภาษีทางธุรกิจอย่างไร
  • ระบบเอกสาร ที่ดีควรประกอบไปด้วยอะไรบ้าง
  • พนักงานบัญชีที่มีอยู่ ขาดทักษะและความรู้ที่เพียงพอ
  • ไม่เข้าใจเรื่องระบบภาษี ยื่นภาษีไม่ถูกต้อง ทำให้เสียเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม
  • เปิดบริษัทมาแต่ยังไม่ได้นำส่งงบการเงินและไม่รู้จะดำเนินการอย่างไร
  • อ่านงบการเงินไม่เข้าใจ ขาดคำแนะนำการนำงบการเงินไปใช้ในการวางแผนธุรกิจ
  • จ้างสำนักงานบัญชี ราคาถูกไม่ได้คุณภาพ หรือ จ้างราคาแพง แต่ไม่คุ้มค่ากับประโยชน์ที่ได้รับ
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์