บริการรับวางระบบบัญชี

บริการรับวางระบบบัญชี

4.บริการรับวางระบบบัญชี


วางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน ( Internal Control )

  • เพื่อลดงานที่ซ้ำซ้อนของลูกค้าทำให้เสียทรัพยากรและเวลาในการทำงาน
  • ทำให้ระบบเอกสารและระบบการทำงานของลูกค้ามีความชัดเจน
  • ทำให้เกิดการแบ่งแยกหน้าที่ และความรับผิดชอบของพนักงานแต่ละคนชัดเจน
  • เพิ่มระบบการควบคุมภายในที่จำเป็น เพื่อป้องกันการทุจริต
  • เพื่อทำให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพลดระยะเวลาในการปฏิบัติงานให้กระชับและได้คุณภาพ
ออกแบบเอกสาร
  • ใบเสนอราคา
  • ใบแจ้งหนี้
  • ใบวางบิล
  • ใบส่งของ
  • ใบกำกับภาษี
  • ใบเสร็จรับเงิน
  • ใบขอซื้อ
  • ใบสั่งซื้อ
  • เอกสารสำคัญอื่น ๆ ที่กรมสรรพากรยอมรับ

ขั้นตอนการทำงานในการดำเนินการวางระบบบัญชี
  • เข้าไปทำความเข้าใจลักษณะธุรกิจ และการทำงานในเชิงลึกของลูกค้า
  • ออกแบบขั้นตอนการทำงานใหม่ รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้อง
  • อบรมพนักงานของบริษัทลูกค้า ให้เข้าใจถึงการทำงานในแบบใหม่
  • ติดตามผลการทำงาน และปรับปรุงการทำงานใหม่ให้ดีขึ้น
  • จัดทำ Workflow ของการทำงาน รวมถึงระบุ Control ที่สำคัญ

คะแนน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์