บริการด้านการจดทะเบียนธุรกิจ

บริการด้านการจดทะเบียนธุรกิจ

2.บริการด้านการจดทะเบียนธุรกิจ

จดทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
จดทะเบียนตั้งบริษัท

  • บริการจองชื่อนิติบุคคล
  • บริการจัดเตรียมแบบฟอร์มจดทะเบียน
  • บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริคณห์สนธิและจดตั้งบริษัท
  • บริการขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
  • บริการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • บริการให้คำปรึกษาทางด้านจดทะเบียน
  • บริการรับส่งเอกสาร
จดทะเบียนตั้งห้างหุ้นส่วนฯ
  • บริการจอง ชื่อนิติบุคคล
  • บริการจัดเตรียมแบบฟอร์มจดทะเบียน
  • บริการจดทะเบียนจัดตั้งห้างฯ
  • บริการขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
  • บริการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • บริการให้คำปรึกษาทางด้านจดทะเบียน
  • บริการรับส่งเอกสาร

จดเปลี่ยนแปลงกรมพัฒนาธุรกิจฯ
  • จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงที่อยู่ / จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการ / อำนาจกรรมการ
  • เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ / แก้ไขวัตถุประสงค์ / รายชื่อผู้ถือหุ้น / เพิ่มทุน / ลดทุน
  • เปลี่ยนแปลงที่อยู่ / เพิ่ม(ลด) สาขา / เปลี่ยนประเภทการประกอบกิจการ
  • จดทะเบียนเลิก และจดทะเบียนชำระบัญชีกิจการ

จดเปลี่ยนแปลงสรรพากร
  • จดเปลี่ยนแปลงที่อยู่ / เพิ่ม(ลด) สาขา /เปลี่ยนประเภทการประกอบกิจการ
ขึ้นทะเบียนประกันสังคม

คะแนน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์