บริการด้านการจัดทำบัญชีและภาษี

บริการด้านการจัดทำบัญชีและภาษี

!!! PROMOTION !!!
รับทำบัญชี ยื่นภาษี ปิดงบการเงิน
บริษัท และห้างหุ้นส่วน ครบวงจร
คุ้มสุด! เริ่มต้น ฿3,000 (ปกติ 3,500)
พร้อมยื่นงบการเงินให้ฟรี!!!
(หมดเขตสิ้นเดือนนี้เท่านั้น)
ขอรับคำปรึกษา
โทร 089-164-7073
หรือ คลิกปุ่มโทร/ไลน์ได้เลย
(โทรปรึกษามีค่าบริการ ฿500 ต่อครั้ง)

ท่านเคยพบเหตุการณ์เหล่านี้หรือไม่?

 • ไม่รู้จะเริ่มต้นการวางแผนภาษีทางธุรกิจอย่างไร?
 • ระบบเอกสาร ที่ดีควรประกอบไปด้วยอะไรบ้าง
 • พนักงานบัญชีที่มีอยู่ ขาดทักษะและความรู้ที่เพียงพอ
 • ไม่เข้าใจเรื่องระบบภาษี ยื่นภาษีไม่ถูกต้อง ทำให้เสียเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม
 • เปิดบริษัทมาแต่ยังไม่ได้นำส่งงบการเงินและไม่รู้จะดำเนินการอย่างไร
 • อ่านงบการเงินไม่เข้าใจ ขาดคำแนะนำการนำงบการเงินไปใช้ในการวางแผนธุรกิจ
 • จ้างสำนักงานบัญชี ราคาถูกไม่ได้คุณภาพ หรือ จ้างราคาแพง แต่ไม่คุ้มค่ากับประโยชน์ที่ได้รับ

!!! HIGHTLIGHT ที่นี่ที่เดียว
ที่ท่านจะได้รับบริการต่างจากสำนักงานบัญชีอื่น

• สำนักงานบัญชีของคนรุ่นใหม่ ที่เป็นแผนกบัญชีที่ปรึกษามืออาชีพให้คุณได้
• มีผู้ทำบัญชีขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีสำหรับกิจการ
• หมดปัญหาค่าใช้จ่ายจุกจิก กวนใจ แก้ไขปัญหาบัญชีภาษีฟรี! ไม่ว่าจะยากแค่ไหน
• ช่วยป้องกันปัญหาบัญชีและภาษีในอนาคต ที่อาจโดนสรรพากรเรียกตรวจสอบ
ที่สำคัญ! เราเป็นตัวแทนกิจการเข้าพบกรมสรรพากร (กรณีที่ท่านมีปัญหาด้านภาษีอากร เราช่วยเจรจาขอคืนภาษี แก้ปัญหาถูกสรรพากรประเมินภาษีย้อนหลัง ฯ)One Stop Services

สำนักงานบัญชี ครบวงจร
มายด์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอรี่
“รับทำบัญชี วางระบบบัญชี วางแผนภาษี ปิดงบการเงิน ตรวจสอบบัญชี ภาษีทั้งระบบ จบในที่เดียว
ให้คำแนะนำการจัดทำเอกสารบัญชีตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร พร้อมเทคนิคประหยัดภาษีอย่างถูกต้อง พร้อมให้บริการงานบัญชีและภาษี ทุกประเภทธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น ธุรกิจโรงงานการผลิต ธุรกิจซื้อมาขายไป ธุรกิจบริการ ธุรกิจออนไลน์ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ธุรกิจอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น SMEs ขนาดเล็ก กลาง หรือใหญ่

บริการฟรี! ที่ท่านจะได้รับจากเรา
- ฟรี! ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีของลูกค้าตามที่กฎหมายกำหนด
- ฟรี! ขอยื่นงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing)
- ฟรี! ขอยื่นแบบและชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต
- ฟรี! ขอยื่นแบบประกันสังคมผ่านอินเตอร์เน็ต
- ฟรี! ลงประกาศโฆษณาเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี
- ฟรี! บริการรับ-ส่งเอกสารทางไปรษณีย์

งานบัญชีรายเดือนที่ท่านได้รับ
  • ให้คำแนะนำปรึกษาด้านบัญชี-ภาษีและการจัดเก็บเอกสารขั้นพื้นฐานในการบันทึกบัญชี
  • วิเคราะห์รายการเอกสารเพื่อประกอบการบันทึกบัญชีรายได้ ค่าใช้จ่าย การปรับปรุงบัญชี และรายงานทางบัญชีต่างๆ ครบถ้วนตามกฎหมายบัญชีและกรมสรรพากรกำหนด
  • จัดทำเอกสารประกอบการลงบัญชี ,สมุดบัญชีต่างๆ และรายงานต่างๆ ทางบัญชี
  • จัดทำบัญชีสมุดรายวันซื้อ, สมุดรายวันขาย, สมุดรายวันรับ,สมุดรายวันจ่าย,สมุดรายวันทั่วไป
  • จัดทำบัญชีแยกประเภททั่วไป สินทรัพย์, หนี้สิน,ส่วนของเจ้าของ,รายได้,ค่าใช้จ่าย
  • จัดทำบัญชีแยกประเภทย่อย เงินฝากธนาคาร,เช็ค,ลูกหนี้,เจ้าหนี้
  • จัดทำทะเบียนสินทรัพย์ คำนวณค่าเสื่อมราคาให้กับบริษัท
  • บันทึกรายการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี ด้วยระบบโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
  • จัดเรียง จัดเก็บ สรุปผล วิเคราะห์เปรียบเทียบ
  • ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีให้แก่ธุรกิจของท่าน
งานบริการภาษีรายเดือนที่ท่านได้รับ
  • ให้คำปรึกษาด้านบัญชี, ภาษีอากร และประกันสังคมที่เกี่ยวข้องกิจการจัดทำ
  • จัดทำและยื่นภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1)
  • จัดทำและยื่นภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.2)
  • จัดทำ และยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.3)
  • จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.53)
  • จัดทำรายงานภาษีซื้อและรายงานภาษีขายประจำเดือน
  • จัดทำและยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.30
  • จัดทำและยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.36
  • จัดทำและยื่นภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ. 40)
  • ชำระภาษีผ่านทางอินเตอร์เน็ต

งานด้านประกันสังคมที่ท่านได้รับ
  • จัดทำและยื่นแบบการนำส่งเงินสมทบประกันสังคมรายเดือน

อัตราค่าบริการรับทำบัญชีและภาษี (รายปี) ปิดงบ งบย้อนหลัง

เริ่มต้น 9,500 บาทต่อปี

** ค่าบริการบัญชี ขึ้นอยู่กับจำนวนของเอกสารและความซับซ้อนของกิจการ ปรึกษาฟรีก่อนตัดสินใจ


งานบริการรายปี
  • จัดทำงบทดลอง, กระดาษทำการ
  • จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน, งบกำไรขาดทุน
  • จัดทำหมายเหตุประกอบงบการเงิน และรายละเอียดประกอบงบการเงิน
  • ยื่นงบการเงิน DBD e – Filing ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
  • จัดทำใบนำส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์ (สบ.ช.3)
  • จัดทำงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
  • จัดทำบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น บอจ.5
  • ยื่นสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นประจำปี
  • จัดทำประมาณการกำไรสุทธิครึ่งปีและแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี ภ.ง.ด.51
  • จัดทำแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลปลายปี ภ.ง.ด.50
  • ยื่นงบการเงิน e – Filing ต่อกรมสรรพากร
  • ชำระภาษีผ่านทางอินเตอร์เน็ต
  • จัดทำแบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.1ก.
  • จัดทำแบบคำนวณค่าจ้าง ตามแบบ กท.20 ก
  • จัดทำและยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90, 91, 94 สำหรับบุคคลธรรมดา
  • ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีให้บริษัท
  • จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เพื่อตรวจสอบให้ตรงตามมาตรฐานการสอบบัญชีทั่วไปมั่นใจได้!
ผู้ประกอบการทั่วไทย

ครอบคลุมทุกกลุ่มธุรกิจ
ใช้บริการสำนักงาบัญชีกับเรา
One Stop Services
มาที่เดียวจบทุกเรื่องบัญชีและภาษี
คุ้มเกินราคา : ทำบัญชีราคาเหมาะสม พร้อมปรึกษาธุรกิจที่เสมือนเป็นหุ้นส่วนที่จะคอยสนับสนุนธุรกิจท่านตลอดไป
ประสบการณ์สูง : ด้วยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์ตรงกว่า 10 ปี เคลียร์ได้ทุกประเด็น
ตรงเวลา : ด้วยคุณภาพและมาตรฐานเหมือนกันไม่ว่าท่านจะเป็นกิจการขนาดเล็ก กลาง หรือใหญ่ก็ตาม
มั่นใจได้ 100% : ผลงานดูแลลูกค้ากว่าทั่วไทย ชัดเจนทุกคำพูด เราเป็นบริษัทชั้นนำด้านรับทำบัญชี ที่ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรมากมาย ในหลากหลายธุรกิจ ทั้งองค์กรธุรกิจขนาดเล็ก กลาง (SMEs) และใหญ่ 

5 เหตุผลที่ผู้ประกอบการ
ไว้ใจใช้บริการกับเรา
1. ฟรี! ให้คำปรึกษาการวางระบบบัญชีเพื่อการควบคุมภายใน
2. ฟรี! เทคนิคการประหยัดภาษีอย่างถูกต้อง
3. ฟรี! เคลียร์ปัญหาด้านบัญชีและภาษี
4. ฟรี! วางแผนป้องกันปัญหาบัญชีและภาษีในอนาคต ที่อาจเป็นสาเหตุโดนกรมสรรพากรเรียกตรวจสอบ
5. ฟรี! บริการที่ปรึกษาธุรกิจ (Consult) ที่คอยสนับสนุนธุรกิจของท่านให้ราบรื่น

ขอรับคำปรึกษา
โทร 089-164-7073
หรือ คลิกปุ่มโทร/ไลน์ได้เลย
(โทรปรึกษามีค่าบริการ ฿500 ต่อครั้ง)

คะแนน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์