บริการด้านการจัดทำบัญชีและภาษี

บริการด้านการจัดทำบัญชีและภาษี

1.บริการด้านการจัดทำบัญชีและภาษี

รับจัดทำบัญชีและภาษีอากร รายเดือน/รายปี

รับปิดงบ งบด่วน งบย้อนหลัง

รับทำบัญชี รายเดือน รายไตรมาส รายปี ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ด้วยโปรแกรม บัญชีสำเร็จรูป

อัตราค่าบริการรับทำบัญชีและภาษี (รายเดือน)

เริ่มต้นเพียง 3,500 บาท

** ค่าบริการบัญชี ขึ้นอยู่กับจำนวนของเอกสารและความซับซ้อนของกิจการ ปรึกษาฟรีก่อนตัดสินใจ


งานบริการรายเดือน

  • ให้คำแนะนำปรึกษาด้านบัญชี-ภาษีและการจัดเก็บเอกสารขั้นพื้นฐานในการบันทึกบัญชี
  • วิเคราะห์รายการเอกสารเพื่อประกอบการบันทึกบัญชีรายได้ ค่าใช้จ่าย การปรับปรุงบัญชี และรายงานทางบัญชีต่างๆ ครบถ้วนตามกฎหมายบัญชีและกรมสรรพากรกำหนด
  • จัดทำเอกสารประกอบการลงบัญชี ,สมุดบัญชีต่างๆ และรายงานต่างๆ ทางบัญชี
  • จัดทำบัญชีสมุดรายวันซื้อ, สมุดรายวันขาย, สมุดรายวันรับ,สมุดรายวันจ่าย,สมุดรายวันทั่วไป
  • จัดทำบัญชีแยกประเภททั่วไป สินทรัพย์, หนี้สิน,ส่วนของเจ้าของ,รายได้,ค่าใช้จ่าย
  • จัดทำบัญชีแยกประเภทย่อย เงินฝากธนาคาร,เช็ค,ลูกหนี้,เจ้าหนี้
  • จัดทำทะเบียนสินทรัพย์ คำนวณค่าเสื่อมราคาให้กับบริษัท
  • บันทึกรายการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี ด้วยระบบโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
  • จัดเรียง จัดเก็บ สรุปผล วิเคราะห์เปรียบเทียบ
  • ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีให้แก่ธุรกิจของท่าน
งานบริการภาษีรายเดือน
  • ให้คำปรึกษาด้านบัญชี, ภาษีอากร และประกันสังคมที่เกี่ยวข้องกิจการจัดทำ
  • จัดทำและยื่นภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1)
  • จัดทำและยื่นภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.2)
  • จัดทำ และยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.3)
  • จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.53)
  • จัดทำรายงานภาษีซื้อและรายงานภาษีขายประจำเดือน
  • จัดทำและยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.30
  • จัดทำและยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.36
  • จัดทำและยื่นภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ. 40)
  • ชำระภาษีผ่านทางอินเตอร์เน็ต

ด้านประกันสังคม
  • จัดทำและยื่นแบบการนำส่งเงินสมทบประกันสังคมรายเดือน

อัตราค่าบริการรับทำบัญชีและภาษี (รายปี) ปิดงบ งบย้อนหลัง

เริ่มต้น 9,500 บาทต่อปี

** ค่าบริการบัญชี ขึ้นอยู่กับจำนวนของเอกสารและความซับซ้อนของกิจการ ปรึกษาฟรีก่อนตัดสินใจ


งานบริการรายปี
  • จัดทำงบทดลอง, กระดาษทำการ
  • จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน, งบกำไรขาดทุน
  • จัดทำหมายเหตุประกอบงบการเงิน และรายละเอียดประกอบงบการเงิน
  • ยื่นงบการเงิน DBD e – Filing ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
  • จัดทำใบนำส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์ (สบ.ช.3)
  • จัดทำงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
  • จัดทำบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น บอจ.5
  • ยื่นสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นประจำปี
  • จัดทำประมาณการกำไรสุทธิครึ่งปีและแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี ภ.ง.ด.51
  • จัดทำแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลปลายปี ภ.ง.ด.50
  • ยื่นงบการเงิน e – Filing ต่อกรมสรรพากร
  • ชำระภาษีผ่านทางอินเตอร์เน็ต
  • จัดทำแบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.1ก.
  • จัดทำแบบคำนวณค่าจ้าง ตามแบบ กท.20 ก
  • จัดทำและยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90, 91, 94 สำหรับบุคคลธรรมดา
  • ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีให้บริษัท
  • จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เพื่อตรวจสอบให้ตรงตามมาตรฐานการสอบบัญชีทั่วไป

คะแนน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์