บริการด้านการตรวจสอบบัญชี

บริการด้านการตรวจสอบบัญชี

3. บริการด้านการตรวจสอบบัญชี

จัดหาผู้สอบบัญชีโดยให้บริการตรวจสอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพซึ่งผู้สอบบัญชีมีประสบการณ์ในการตรวจสอบและให้คำแนะนำในธุรกิจที่หลากหลาย อาทิเช่น ธุรกิจซื้อมาขายไป ธุรกิจการให้บริการต่าง ๆ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ธุรกิจโรงผลิต เป็นต้น โดยจะให้คำแนะนำด้านการวางแผนภาษีที่เหมาะสม เพื่อประโยชน์ของลูกค้า

คะแนน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์